Anunci

AJUNTAMENT DE CREIXELL

ANUNCI

Unión Turística S.L, ha presentat  el Projecte d'arranjament interior de la recepció, la cuina i els blocs sanitaris i el Projecte bàsic d'arranjament de l'accés general al Càmping Gavina de Creixell.

Els projectes presentats s'exposen a informació pública pel termini d'un mes  per tal que es puguin presentar al·legacions si s’escau, d'acord amb l'establert  a l'article 51 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

L’alcalde, Jordi Llopart i Senent. Creixell, 18 d'octubre de 2018.

Accions del document