Comissió especial de comptes

Correspon a la comissió especial de comptes l'examen, l'estudi i l'informe dels comptes anuals de la Corporació.

La Comissió Especial de Comptes serà presidida per l'alcalde o en qui delegui, funcionarà mitjançant el vot ponderat  dels portaveus dels grups polítics municipals i es reunirà com  a mínim un cop a l'any.

Accions del document