Comissió informativa i de Seguiment

La Comissió informativa de portaveus té com a objecte l'estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos inicialment a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l'alcalde, la Junta de Govern Local, sense perjudici de les competències de control que siguin del Ple.

Formen part de la Comissió, els portaveus dels grups municipals, sota la presidència de l'alcalde.

A Creixell, la Comissió Informativa i de Seguiment es reuneix de manera ordinària el segon dijous de l'últim mes de cada trimestre natural a les 18,00 h. Si aquest fos festiu, se celebraria el primer dia feiner següent.

Formen la Comissió Informativa i de Seguiment  l'alcalde-president i els portaveus dels grups polítics municipals:

Alcalde-president, sr. Jordi Llopart Senent, del grup municipal Junts per Creixell-Junts

Regidora; sra. Sílvia Farrero Tahull, del grup municipal Junts per Creixell-Junts

Regidora, sra. Montserrat Muñoz Madueño, del grup municipal PSC-CP

Regidor, sr. Jordi Moliné Gorriz, del grup municipal ERC-AM

Regidora, sra. María Dolores Juncal Santos, del grup municipal PP

Regidora, sra. Pilar Romero Gracia, del grup municipal FIC

Accions del document