Els tinents i les tinentes d'alcalde

Els tinents i les tinentes d’alcalde o alcaldessa són nomenats per l’alcalde/ssa d’entre els membres de la Junta de Govern Local i exerceixen les atribucions que expressament se'ls delega.

 

Són les persones col·laboradores  immediates, directes i permanents de l’alcalde/ssa i el/la substitueixen, per ordre de nomenament, en els casos de vacant, d'absència o de malaltia.


Primera tinent d’alcalde: Sra. Pilar Romero Gracia.


Segon tinent d'alcalde: Sr. Jordi Moliné Górriz.


Tercera tinent d'alcalde: Sra. Silvia Farrero Tahull.

 

Accions del document