La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l’òrgan de govern executiu municipal, formada per l'alcalde o alcaldessa, els tinents i les tinentes d’alcalde/ssa i els regidors i les regidores nomenats/des per l’alcalde/ssa i està asistida pel secretari interventor o secretària interventora de l’Ajuntament.
 
La Junta de Govern Local exerceix les funcions d’assistència a l'alcalde o alcaldessa en l'exercici de les seves atribucions i les atribucions que l'alcalde o alcaldessa o un altre òrgan municipal li deleguin i les que li atribueixen les lleis. També s’hi pot convidar, expressament, els regidors  i les regidores amb delegacions de govern. 
 
L'Alcaldia assumeix les àrees no específicament esmentades més amunt, especialment Recursos humans i Noves tecnologies.

L’assignació comprèn les facultats de suport a l’alcaldia, propostes d’acord, coordinació i gestió, sense adoptar resolucions que afectin a tercers.

A Creixell, la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local és quinzenal, i les sessions tenen lloc els dimecres no festius, a les 13,00 h. Durant el mes d'agost no hi hauran sessions ordinàries.

Formen la Junta de Govern Local els següents membres:

Alcalde-President,  sr. Jordi Llopart i Sent
1ra. Tinent d'alcalde, sra. Pilar Romero Gracia
2n.  Tinent d'alcalde, sr. Jordi Moliné Górriz
3ra. Tinent d'alcalde, sra. Silvia Farrero Tahull

Accions del document