L'alcaldessa presidenta

Els regidors i les regidores trien l'alcalde o alcaldessa  d'entre totes les persones que  formen la Corporació.

És el president o presidenta de la Corporació qui escull els tinents i les tinentes d'alcalde/ssa  i delega als regidors/es la direcció de les àrees de govern.

L'actual alcaldessa de Creixell és la Il·lma. Sra. Montserrat Muñoz Madueño.

Correspon a l'alcalde/ssa la direcció superior del Govern i de l'administració municipal. Convoca i presideix les Juntes de Govern Local i el Ple i ostenta les atribucions que li marquen les lleis.

Accions del document