Retribucions dels càrrecs electes

Per acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2019, s'han establert els següents règims retributius:

 

Amb règim de dedicació exclusiva

CÀRREC

RETRIBUCIÓ ANUAL

Alcalde – Sr. Jordi Llopart Senent.

44.167,33 €

 

 Amb règim de dedicació parcial

CÀRREC

PERCENTATGE DE DEDICACIÓ PARCIAL

RETRIBUCIÓ ANUAL

1r. Tinent d'alcalde – Sra. Pilar Romero Gràcia, Regidora delegada de les Àrees: Joventut, Ensenyament, Festes i Protecció Animal.

75 % de la jornada

30.917,06 €

2n. Tinent d'alcalde Sr. Jordi Moliné Górriz. Regidor delegat de les Àrees: Urbanisme, Personal (RRHH), Noves tecnologies.

50 % de la jornada

24.291,85 €

Sra. Consuelo Picón i Gomis, Regidora delegada de les Àrees de Benestar, Atenció Social, i Sanitat, Gent Gran 50%, Secretaria de la Dona i Igualtat.

50 % de la jornada

24.291,85 €

 

Per acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2020, s'ha establert el següent règim retributiu:

CÀRREC

PERCENTATGE DE DEDICACIÓ PARCIAL

RETRIBUCIÓ ANUAL

Sr. Jaime Serret Simó regidor delegat de les Àrees de Comerç i Serveis de l’Ajuntament de Creixell.

50 % jornada

24.291,85 €

 

 

La resta de regidors/es que no tenen dedicació completa o parcial rebran les següents assistències:

Òrgan col·legiat al que s'assisteix

Indemnització

Ple de la Corporació

200,00 €

Govern local

150,00 €

Comissions: Informatives i de Seguiment. De Comptes. Altres comissions que pugui crear el Consell Plenari.

100,00 €

Òrgans col·legiats del municipi o de fora dels quals l'ajuntament en forma part.

75,00 €

Per l'assistència en representació de l'ajuntament davant d'organismes els quals han convidat a l'ajuntament.

75,00 €

Nota: els regidors que tenen assignada una dedicació amb una conseqüent retribució màxima, no reben compensacions per assistència a plens, comissions i juntes de govern local.

Accions del document