Retribucions dels càrrecs electes

Per acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 28 de juny de 2019, s'han establert els següents règims retributius:

 

Amb règim de dedicació exclusiva

CÀRREC

RETRIBUCIÓ ANUAL

Alcalde – Jordi Llopart Senent

42.452,24 €

1r Tinenta d'alcalde – Pilar Romero Gràcia, Regidora Delegada de les Àrees: Joventut, Ensenyament, Festes, Associacions -amb suport sra. Picón, Gents Gran compartida amb la sra. Picón

29.716,56 €

 

 Amb règim de dedicació parcial

CÀRREC

PERCENTATGE DE DEDICACIÓ PARCIAL

RETRIBUCIÓ ANUAL

2n Tinent d'alcalde sr. Jordi Moliné Górriz. Regidor delegat de les Àrees: Urbanisme, Personal (RRHH), Noves tecnologies.

50 % de la jornada

23.348,55 €

La regidora delegada de les Àrees de Benestar, Atenció Social, i Sanitat, Gent Gran 50%, Secretaria de la Dona i Igualtat

50 % de la jornada

23.348,55 €

 

Per acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2020, s'ha establert el següent règim retributiu:

CÀRREC

Percentatge dedicació parcial

Retribució anual

Sr. Jaime Serret Simó regidor delegat de les Àrea de Comerç de l’Ajuntament de Creixell

50 % jornada

23.348,55 €

 

La resta de regidors/es que no tenen dedicació completa o parcial rebran les següents assistències:

Òrgan col·legiat al que s'assisteix

Indemnització

Ple de la Corporació

200,00 €

Govern local

150,00 €

Comissions: Informatives i de Seguiment. De Comptes. Altres comissions que pugui crear el Consell Plenari.

100,00 €

Òrgans col·legiats del municipi o de fora dels quals l'ajuntament en forma part.

75,00 €

Per l'assistència en representació de l'ajuntament davant d'organismes els quals han convidat a l'ajuntament.

75,00 €

Nota: els regidors que tenen assignada una dedicació amb una conseqüent retribució màxima, no rebem compensacions per assistència a plens, comissions i juntes de govern local.

Accions del document