Retribucions dels càrrecs electes

Aquest apartat es troba en procés d'actualització.

 

 

Amb règim de dedicació exclusiva

CÀRREC

RETRIBUCIÓ ANUAL

Alcaldessa – 

 

 

 Amb règim de dedicació parcial

CÀRREC

PERCENTATGE DE DEDICACIÓ PARCIAL

RETRIBUCIÓ ANUAL

1r. Tinent d'alcalde –  Regidora delegada de les Àrees:

   

2n. Tinent d'alcalde 

   

 

   

 

Per acord adoptat pel Ple de la Corporació, en sessió celebrada el dia 6 d'agost de 2020, s'ha establert el següent règim retributiu:

CÀRREC

PERCENTATGE DE DEDICACIÓ PARCIAL

RETRIBUCIÓ ANUAL

 

   
 

 

La resta de regidors/es que no tenen dedicació completa o parcial rebran les següents assistències:

Òrgan col·legiat al que s'assisteix

Indemnització

Ple de la Corporació

 

Govern local

 

Comissions: Informatives i de Seguiment. De Comptes. Altres comissions que pugui crear el Consell Plenari.

 

Òrgans col·legiats del municipi o de fora dels quals l'ajuntament en forma part.

 

Per l'assistència en representació de l'ajuntament davant d'organismes els quals han convidat a l'ajuntament.

 

Nota: els regidors que tenen assignada una dedicació amb una conseqüent retribució màxima, no reben compensacions per assistència a plens, comissions i juntes de govern local.

Accions del document