Tràmits presencials

Aquest espai vol oferir a la ciutadania la possibilitat de descarregar-se en xarxa diversos impresos per dur a terme tràmits amb l’administració i facilitar-ne la gestió. Un cop descarregats i omplerts, cal portar-los presencialment a les oficines de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. Esperem que us sigui d'utilitat.

Autorització

És el document amb què la persona interessada autoritza una altra perquè realitzi, en nom seu, algun tràmit a l’Ajuntament de Creixell.

Fitxa de dades de tercers

És el document de comunicació de dades bancàries a l'Ajuntament de Creixell, que és necessari per a poder percebre el pagament d'una factura o d'una subvenció concedida.

Instància

És el document genèric amb què la persona interessada demana alguna cosa a l’Administració quan no hi ha un model específic.

Reagrupació familiar. Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge.

És el document amb què una persona estrangera amb permís de residència sol·licita a l'Ajuntament l'informe d'adequació del seu habitatge per a reunir-se amb membres del seu nucli familiar bàsic, que es troben en un país extracomunitari. La reagrupació familiar és un dret reconegut tant en la normativa europea com en l’estatal i un dels requisits que s’exigeixen per a poder iniciar un procés de reagrupació és justificar que es disposa d’un habitatge adequat per a atendre els membres de la seva família una vegada estiguin reagrupats.

Sol·licitud d'informe d'arrelament

És el document amb què una persona estrangera no comunitària, empadronada a Creixell, que no disposa de permís de residència, sol·licita a l’Ajuntament un informe per demanar una autorització de residència temporal per supòsits determinats.

Sol·licitud de bonificació a la taxa d'escombraries

És el document amb què la persona interessada sol·licita una bonificació en el rebut de la taxa d’escombraries per aquests motius: tenir 65 anys, viure sol/a o conviure amb una persona major de 65 anys i estar empadronat/da al domicili pel qual es demana la bonificació.

Accions del document