Tràmits presencials

Aquest espai vol oferir a la ciutadania la possibilitat de descarregar-se en xarxa diversos impresos per dur a terme tràmits amb l’administració i facilitar-ne la gestió. Un cop descarregats i omplerts, cal portar-los presencialment a les oficines de l'Ajuntament, de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00 hores. Esperem que us sigui d'utilitat.

Sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució

És el document amb què la persona interessada o representant legal sol·licita una targeta personal i intransferible per als vehicles que transportin persones amb disminució i mobilitat reduïda, que condueixin o no, a fi de facilitar i millorar el seu desplaçament i permetre'ls gaudir de la màxima tolerància i permissibilitat en la parada i estacionament del vehicle.

Sol·licitud de llicència de gual

És el document amb què qualsevol persona física o jurídica pot sol·licitar a l'Ajuntament l'ús restringit de la via pública (vorera) per a l'entrada i sortida de vehicles dels edificis. Amb aquest document també es pot tramitar la baixa del servei de gual o qualsevol canvi o modificació.

Subvencions a entitats locals

Documents per sol·licitar i per justificar una subvenció per part de les entitats que figuren nominativament al pressupost de l'Ajuntament i les destinades a col·laborar en el desenvolupament d'actuacions que siguin d'interès o d'utilitat pública en els àmbits culturals, esportiu, social, econòmic o humanitari.

Urbanisme. Comunicació de primera ocupació

És el document amb què la persona interessada sol·licita permís per realitzar obres en edificis, habitatges, locals o solars. Les obres que només modifiquen, reformen o rehabiliten un edifici existent, sempre que no n'alterin la configuració arquitectònica ni tinguin caràcter d'intervenció total, s’entenen com a obres menors.

Urbanisme. Llicència d'activitats

És el document amb què la persona interessada demana llicència per poder instal·lar i exercir activitats que siguin innòcues, és a dir, que el seu funcionament no afecti el medi ambient, la salut de les persones i la seguretat. Demanar la llicència d’activitat és un acte obligatori i previ a l’inici de qualsevol activitat empresarial que necessiti ubicar-se en un local, instal·lació permanent o oficina.

Urbanisme. Obres (amb projecte tècnic)

És el document amb què la persona interessada (o el seu representant) sol·licita permís per realitzar obres que modifiquen, reformen o rehabiliten un edifici existent, que alterin la configuració arquitectònica o que tinguin caràcter d'intervenció total.

Accions del document