BASES DEL CONCURS DEL CARTELL DE LA FESTA MAJOR DE CREIXELL 2018

dimecres 23 maig 2018

 1. Objectiu Les presents bases tenen com a objecte seleccionar el cartell oficial i portada del llibret de la Festa Major de Sant Jaume 2018.
 2. Temàtica El tema és “Creixell i la Festa Major de Sant Jaume 2018”.
 3. Mides, tècnica i presentació. La tècnica per realitzar el cartell és lliure. Els cartells s’han de presentar en format vertical en DIN A3, muntats sobre suport rígid (base en cartró ploma blanc) i en suport digital, adjuntant un arxiu informàtic amb el cartell en format JPG o TIF, 300PPP. El cartell restarà sotmès a modificacions de mides i serà reproduït a tot color en CMYK. El cartell haurà de incloure la següent llegenda: FESTA MAJOR DE SANT JAUME CREIXELL, del 20 al 29 de juliol de 2018. Les propostes no poden anar signades. Tant al dors de la proposta com al embolcall, s’hi ha de fer constar un lema amb el qual es distingirà l’autor. S’adjuntarà un sobre tancat on s’indicarà el lema, dins del sobre hi haurà el nom, l’adreça, el número de telèfon, el correu electrònic i fotocòpia del DNI. L’incompliment del que disposa aquesta clàusula per garantir l’anonimat dels participants, comportarà l’exclusió automàtica del concurs.
 4. Participants Hi pot participar qualsevol persona major d'edat. No es podrà presentar més d’una proposta per participant. Serà responsabilitat dels concursants qualsevol reclamació que pugui produir-se en relació a l’autoria del cartell i el seu possible plagi.
 5. Terminis El període de presentació de la proposta de cartell serà de l'1 al 15 de juny de 2018 ambdós inclosos. El guanyador es farà públic el dia 20 de juny de 2018 a la web municipal i a les xarxes socials. Els cartells no premiats es podran retirar pels seus autors o per les persones a qui autoritzin, a partir del dia 22 de juny i fins el 19 de juliol de 2018. Transcorregut aquest termini, s’entendrà que l’autor cedeix la seva propietat a l’Ajuntament, podent aquest donar-li l’ús que consideri més convenient.
 6. Lloc de presentació de les propostes Casa de Cultura “Cal Cabaler” de Creixell C/ Sant Jaume, 4 Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 hores
 7. El jurat El Jurat estarà format per persones relacionades amb el món artístic i cultural. La presidència del Jurat recaurà en la Regidora de Festes o en la persona a qui delegui. El resultat del Jurat serà inapel·lable. El Jurat podrà declarar desert el concurs, en cas de considerar que cap dels treballs presentats reuneixi els mèrits suficients per ser premiats. El Jurat puntuarà els treballs d'acord amb el següent barem: - Creativitat i originalitat de la proposta (fins a 10 punts). - Adequació a la temàtica festiva de Creixell (fins a 10 punts). - Versatilitat per adaptar la imatge a diferents formats (fins a 10 punts).
 8. Veredicte El Jurat seleccionarà un únic treball.
 9. Premis S'atorgarà un únic premi valorat en 150€ pel treball escollit. El lliurament del premi tindrà lloc al balcó de l’Ajuntament el dia 20 de juliol durant el pregó de Festa Major.
 10.  Drets d’autor El guanyador cedirà a l’Ajuntament de Creixell, els drets de reproducció, distribució i comunicació pública sobre la imatge, el qual la utilitzarà per promoure la Festa Major i fer-ne publicitat en el format o suport que consideri oportú. Així mateix l’Ajuntament de Creixell podrà fer les modificacions gràfiques necessàries per adequar el projecte guanyador als diferents suports de comunicació. Amb aquesta finalitat, els participants en aquest concurs, en el sobre tancat que presentaran juntament amb la seva obra, hauran d’incloure la següent declaració degudament signada. “ (nom) amb DNI i domicili a (adreça complerta), per la present cedeixo la propietat de la meva obra a l’Ajuntament de Creixell, que es reserva tots els drets sobre la mateixa, inclòs el de reproducció, per el període de temps que les lleis estableixin. (firma)”.
 11. Acceptació de les bases El fet de prendre part en aquest concurs significa l’acceptació d’aquestes bases. L’Ajuntament de Creixell es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada i donar-ne la publicitat adient. Creixell, 10 de maig de 2018. La regidora delegada de l'àrea de Festes Pilar Romero Gràcia 

Accions del document