Bases formació borsa de treball contractació laboral temporal peons comeses diverses

dilluns 08 octubre 2018

BASES DE SELECCIÓ PER A LA FORMACIÓ DE BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS DE PERSONAL DE BRIGADA PEONS COMESES DIVERSES (CATEGORIA PROFESSIONAL V, EQUIVALENT AGRUPACIONS PROFESSIONALS AP) AJUNTAMENT DE CREIXELL.

 Base 1a. Objecte de la convocatòria

La formació de Borsa de treball per a contractacions temporals de personal de Brigada municipal, amb la categoria de Peons comeses diverses (Categoria professional laboral V, equivalent a Agrupacions Professionals AP) de l’Ajuntament de Creixell.

Les retribucions s’ajustaran a l’equivalència del grup C2 un CD 14 i CE nivell 3 720,76 € mensuals.

El contingut de les funcions a desenvolupar serà el següent : comeses de manteniment de les diferents instal·lacions, dependències, edificis i serveis municipals, tasques derivades del servei d’abastament d’aigua i servei de clavegueram, obrir i tancar instal·lacions municipals, col·laboració en festes, celebracions, neteja i manteniment de vies, places, espais públics i zones esportives, jocs, zones verdes, cementiri, poda d’arbres, jardins, i totes aquelles funcions (de caràcter manual o no) que puguin ser indicades per part de l’Alcaldia o el Cap de la Brigada de Manteniment i Obres.

Les modalitats contractuals seran les de contracte laboral temporal d’interinatge per vacant, la d’interinatge per substitució o per circumstàncies del servei o acumulació de tasques.

Base 2a. Procés de selecció

La selecció dels aspirants es farà pel sistema de concurs oposició lliure, articulat en una primera fase teòrica de proves de llengües oficials (Primer exercici A – català - i B – castellà -), una segona de valoració dels mèrits al·legats, i una tercera d’entrevista personal.

Base 3a. Condicions dels aspirants.

Per tal de ser admès al procés selectiu caldrà acreditar el compliment de tots i cadascun dels requisits següents, tots ells referits a la data en què finalitzi el període de presentació de sol·licituds, :

3.1 Tenir la nacionalitat espanyola, d'acord amb les lleis vigents, o tenir la nacionalitat de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o d'aquells estats als quals, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui d'aplicació la lliure circulació de treballadors, de conformitat amb l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, i amb el que estableixen la Llei 4/2000 d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya, i la Llei 14/2003, de 20 de novembre, sobre els drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i disposicions concordants. Els aspirants estrangers han d’acreditar la seva nacionalitat.

Les previsions del paràgraf anterior seran d’aplicació, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, al cònjuge dels espanyols i dels nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguin separats de dret, i als seus descendents i als del seu cònjuge, sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de vint-i-un anys o majors d’aquesta edat dependents.

Els aspirants estrangers han d’acreditar un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà. En cas que els aspirants no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció ha de contenir una prova o l’exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana que han de superar aquests aspirants; a no ser que les proves selectives impliquin per sí mateixes la demostració d’aquest coneixement. La prova, si escau, s’ha de qualificar d’apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’apte” per passar a realitzar les proves restants de la fase d’oposició o per passar a la fase de concurs.

3.2 Posseir la capacitat funcional per a realitzar les tasques.

3.3. Haver complert setze anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa fixada per la llei.

3.4 Estar en possessió del Certificat d’Estudis Primaris o equivalent, o en condicions d’obtenir-lo en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu.

En cas de titulacions obtingudes a l’estranger, han d’estar acompanyades de l’ordre ministerial de reconeixement del títol expedit, de conformitat amb la normativa reguladora de la homologació i consolidació dels títols i estudis estrangers.

3.5 No patir cap malaltia ni disminució que impedeixi el desenvolupament de les corresponents funcions.

3.6 No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni estar inhabilitat absolutament o especialment per a l’ocupació de càrrecs públics per resolució judicial o per a l’accés al cos o escala de funcionaris. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’ocupació pública.

3.7 Posseir un coneixement de nivell intermedi o superior del castellà.

Pels aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, el procés de selecció habilitarà una prova o exercici de coneixements orals i escrits de llengua castellana, que ha de ser superada per aquests aspirants. La prova, si escau, es qualificarà d’apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’apte” per poder continuar en el procés selectiu.

3.8 Posseir el certificat de coneixement de català de nivell A2 (elemental, equivalents als anteriors A bàsic i A elemental) de llengua catalana orals i escrits, segons certificació de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents d’acord amb el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, i l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s'actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Pels aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del català, el procés de selecció habilitarà una prova o exercici de coneixements orals i escrits de llengua catalana, que ha de ser superada per aquests aspirants. La prova, si escau, es qualificarà d’apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’apte” per poder continuar en el procés selectiu.

No obstant l’anterior, i d’acord amb l’establert en l’art. 5 del Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya, resten exempts de realitzar la prova de coneixements de la llengua catalana:

 • Les persones aspirants que hagin participat i obtingut plaça en processos anteriors de selecció de l’Ajuntament de Creixell, en què hi hagués establerta una prova de català del mateix nivell o superior a l’exigit a la convocatòria.
 • Les persones aspirants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de selecció realitzats per l’Ajuntament de Creixell dins la mateixa oferta pública d’ocupació.

Base 4a. Presentació de sol·licituds.

Els aspirants que desitgin prendre part en aquesta convocatòria han de presentar sol·licitud, a la qual hauran d’adjuntar fotocopia compulsada del DNI, NIE o permís de residència i treball.

D’acord l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de caràcter personal subministrades pels aspirants en emplenar la sol·licitud, així com les contingudes en la documentació adjunta per tal de participar en els processos selectius de l’Ajuntament, seran objecte de tractament automatitzat per l’Ajuntament, per tal de possibilitar una futura contractació de l’aspirant. Per exercir els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació, els candidats han de dirigir-se al responsable del tractament, que és l’Ajuntament de Creixell.

Les sol·licituds s’han de presentar en el Registre general de l’Ajuntament o en qualsevol dels llocs a què fa referència l’article16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

El termini per presentar sol·licituds serà de 10 dies naturals comptats del següent a la publicació de la convocatòria en el Tauler d’Edictes i Anuncis Oficials i seu electrònica de l’Ajuntament.

Per tal de ser admès i, si s’escau, de prendre part en la pràctica de les proves selectives, n’hi ha prou que els aspirants manifestin en les seves sol·licituds que compleixen tots i cadascun dels requisits exigits a la Base 3a, referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds, sens perjudici de la seva posterior acreditació en finalitzar el procés selectiu.

Això no obstant, en cas que els aspirants tinguin el nivell exigit de coneixements de català cal que ho acreditin documentalment, com a màxim, abans de l’inici de la prova de català.

Per a la fase de concurs, cal que amb la sol·licitud es presenti una relació dels mèrits al·legats així com els justificants acreditatius d’aquests mèrits, mitjançant document original o fotocòpia compulsada. Tota aquesta documentació s’ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds. En cas contrari, no podrà ser valorada pel Tribunal.

Els mèrits obtinguts a l’estranger s’han d’acreditar mitjançant certificats degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

El President de la Corporació, a petició pròpia o a proposta del President del Tribunal qualificador, pot demanar, als efectes procedents, l’acreditació dels requisits necessaris quan cregui que hi ha inexactituds o falsedats en les quals hagin pogut incórrer els aspirants.

Base 5a. Drets d’examen.

No s'aplicarà cap dret d'examen.

Base 6a. Admissió d’aspirants.

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, l’Alcalde ha de dictar resolució aprovatòria de la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb indicació de les causes, nomenament del Tribunal i assenyalament del lloc, data i hora de constitució d’aquest i inici del procés de selecció

Aquesta resolució es farà pública a la seu electrònica de l’Ajuntament de Creixell (http://www.creixell.cat) i al tauler d’edictes i anuncis oficials de la corporació, concedint un termini de 5 dies hàbils per a esmenes i possibles reclamacions.

 Aquesta publicació substitueix la notificació individual als interessats, d’acord amb l’article 45 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les eventuals reclamacions per exclusió seran resoltes per l’Alcaldia en els 5 dies naturals següents a la finalització del termini d’exposició.

Cas de no existir persones aspirants excloses, l’anterior relació tindrà directament caràcter definitiu.

Base 7a. Tribunal qualificador.

El Tribunal que s’ha de constituir per valorar el procés selectiu tindrà la següent composició:

 • PRESIDENT : el Secretari Interventor de l’Ajuntament, o funcionari en que delegui.
 • VOCALS: tres designats per l’Alcaldia, un dels quals ho serà a proposta de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.
 • SECRETARI/ÀRIA: recaurà en personal de l’Ajuntament

La designació nominal dels membres del Tribunal, que ha d’incloure la dels respectius suplents, correspon al President de la corporació i s’ha de fer en la resolució per la qual s’aprova la llista d’admesos i exclosos.

El Tribunal podrà disposar la incorporació d’assessors especialistes per a totes o alguna de les proves, els quals, en l’exercici de la seva funció, actuaran amb veu, però sense vot.

El Tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense l’assistència com a mínim de la meitat dels seus membres, bé siguin titulars, bé suplents, i sempre amb l’assistència del President i Secretari. Les decisions s’han d’adoptar per majoria de vots dels presents i, en cas d’empat, resoldrà el vot de qualitat del President.

El Tribunal queda facultat per interpretar les Bases i resoldre qualsevol dubte i incidència del procés de selecció, sent els seus acords immediatament executius, sens perjudici de la possibilitat de poder ser impugnats en alçada davant l’Alcaldia.

La participació en el Tribunal qualificador donarà lloc a la indemnització reglamentària, en concepte d’assistència, d’acord amb el que estableix el Reial Decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raó del servei, corresponent al Tribunal, a aquests efectes, i conforme al seu article 30, la Categoria 3a de l’Annex IV.

Els membres del Tribunal es poden abstenir i els aspirants poden recusar-los si concorre algun dels motius dels articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en qualsevol moment del procés selectiu.

La possibilitat de recusació és extensiva als membres assessors del Tribunal des del moment de la seva incorporació.

De cada sessió s’estendrà Acta, signada pel Secretari, que n’ha de donar fer, amb el vistiplau del President, i per tots els membres.

En tot cas, el funcionament del Tribunal qualificador, en allò no previst en aquestes Bases, s’adequarà a les normes del Títol Preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Base 8a. Procés de selecció.

El procés selectiu comprendrà una fase d’oposició i una altra de concurs, seguides d’una entrevista personal de caràcter voluntari i no eliminatori.

1) Fase d’oposició

Prova de coneixement de llengües catalana i castellà.

Exercici A.- Coneixement de llengua catalana

Els aspirants que no acreditin estar en possessió del certificat de coneixements de nivell A2 (elemental, equivalents als anteriors A bàsic i A elemental) de llengua catalana de la Junta Permanent de Català o alguna de les titulacions equivalents, hauran de fer la prova de català que té caràcter eliminatori i consta de dues parts:

 • Primera part: Exercici escrit on s'avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana, per mitjà de preguntes sobre aspectes lingüístics.
 • Segona part. S'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una conversa.

La durada màxima d'aquesta prova serà determinada pel tribunal.

El resultat d'aquest exercici serà APTE o NO APTE.

Exercici B .- Coneixement de castellà.

Els aspirants que no puguin acreditar documentalment la possessió d’un coneixement adequat del castellà, hauran de fer una prova de coneixements orals i escrits de llengua castellana, que ha de ser superada per aquests aspirants. La prova, si escau, es qualificarà d’apte” o “no apte”, sent necessari obtenir la valoració d’apte” per poder continuar en el procés selectiu.

2) Fase de concurs.

En aquesta, es valoraran pel Tribunal els mèrits en el seu cas al·legats per les persones aspirants que hagin superat la primera fase del procés selectiu, en base a la documentació acreditativa aportada per aquestes (mitjançant original o còpia compulsada) en el termini de presentació de llurs sol·licituds de participació, i amb subjecció al següent barem : 

 1. Experiència en les tasques a desenvolupar, fins a 10 punts :
 1. Serveis prestats en Ajuntaments desenvolupant funcions o tasques que defineixen el contingut funcional descrit en la Base 1a, a raó de 0.40 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3,5 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.
 1. Serveis prestats en altres Administracions Públiques, Entitats, Organismes o Empreses dependents, desenvolupant funcions o tasques que defineixen el contingut funcional descrit en la Base 1a, a raó de 0.20 punts per mes treballat, fins a un màxim de 2,5 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.
 1. Serveis prestats en el sector privat desenvolupant tasques similars a les que defineixen el contingut funcional descrit a la Base 1a, a raó de 0,10 punts per cada mes treballat, fins a un màxim de 4 punts. Les fraccions es computaran de forma proporcional.

El treball desenvolupat s’ha d’acreditar mitjançant certificat de serveis, en el cas dels apartats 1 i 2 anteriors, i contractes i vida laboral, conjuntament, pels de l’apartat 3 anterior.

La manca d’acreditació documental suficient privarà a la persona aspirant del dret a la valoració del mèrit al·legat.

 1. Capacitació professional, acreditada mitjançant Certificat de capacitació professional, en branques relacionades amb les funcions o tasques a desenvolupar (construcció, electricitat, fontaneria, jardineria, serralleria, treballs ambientals i altres que, a criteri del Tribunal, tinguin relació amb el contingut de les places), a raó d’1 punt per capacitació, fins a un màxim de 5 punts.

A aquests efectes, també es valoraran com a de capacitació professional les titulacions en formació professional reglada, segon la següent escala:

Títol auxiliar (FP I) : 1 punt

Títol tècnic o especialista (FP II) : 2 punts

Títol superior (FP III) : 3 punts.

 Dins d’una mateixa branca d’activitat, la valoració de la titulació de nivell superior exclourà la de les inferiors respecte de cada aspirant, i només es valorarà una titulació per aspirant, amb independència de les que hagi pogut aportar.

 1. Situació d’atur de llarga durada (segons definició OCDE) : 1 punt.

L'acreditació documental d'aquest requisit exigirà l'aportació de certificat específic emès pels Serveis Públics d'Ocupació, on consti la data d'inscripció, i emesa com a màxim dos mesos abans de la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds de participació en el procés selectiu.

3) Fase d’entrevista personal

Amb caràcter voluntari i no eliminatori, el Tribunal podrà mantenir una entrevista amb els/les aspirants, per tal de concretar els mèrits i circumstàncies personals al·legats i valorar l’adequació a les condicions específiques de les funcions i tasques a desenvolupar.

La puntuació màxima que es podrà atorgar per a aquesta prova serà de 3 punts.

La puntuació final del procés selectiu serà el resultat de sumar les puntuacions obtingudes en l’oposició, el concurs i, en el seu cas, l’entrevista. En cas d’empat, l’ordre s’ha d’establir atenent, en primer lloc, en favor de la persona aspirant que hagi obtingut major puntuació en la fase d’oposició, després en la de concurs, i, de persistir, s’acudirà al sorteig.

Base 9a. Relació de persones aspirants seleccionades i proposta de constitució de Borsa de treball.

La qualificació final del procés selectiu vindrà determinada per la suma de les puntuacions obtingudes en les diferents fases establertes a la base anterior.

La relació de persones aspirants seleccionades, per l’ordre de puntuació total obtinguda, s’elevarà al President de la Corporació, juntament amb la proposta de constitució de Borsa de treball per a possibles contractacions laborals temporals

Cas que cap de les persones aspirants superi el procés selectiu, procedirà la declaració de la convocatòria com a deserta.

El cridament a les possibles contractacions laborals temporals es faran per rigorós ordre de puntuació i posició en la relació. Els/les aspirants seleccionats/des que rebutgin l’oferiment de contractació, quan el cridament eventualment arribi a la seva posició en la llista, quedaran automàticament exclosos de la Borsa de Treball, decaient dels tots els seus drets derivats de la superació del procés de selecció. Nogensmenys, en cas de força major lliurement apreciada en cada cas pel l’Alcaldia, l’aspirant romandrà en la Borsa, però passarà a ocupar en la relació el lloc immediatament posterior al de l’aspirant cridat/da que sí hagués acceptat l’oferiment de contractació laboral temporal.

La borsa formada a partir d’aquest procés de selecció tindrà vigència durant els exercicis pressupostaris actual 2018, 2019 i 2020.

Exhaurida la seva vigència, els/les aspirants inclosos/incloses decauran en tots del seus drets derivats d’aquest procés de selecció.

Base 10a. Incidències i recursos.

Contra les llistes definitives d'admesos i les formalitzacions dels contractes, així com les resolucions per les quals es declarés el desistiment del contracte en el període de prova, es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant de l’Alcalde, dins del termini d'un mes, comptat a partir del dia següent al de la seva publicació. O directament recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la notificació d'aquest acte, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i els articles 8, 14, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Contra els actes i resolucions dels tribunals qualificadors, en tant que òrgans col·legiats dependents de la Presidència de la Corporació, els actes dels quals no exhaureixen la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini i amb els efectes que estableixen els articles 121 i 122 de la mateixa Llei.

Si es vol impugnar l’acord d’aprovació d’aquestes bases, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Creixell, 5 d’octubre de 2018. L’Alcalde, Sr. Jordi Llopart Senent. 

 

Accions del document