CORONAVIRUS | Mesures adoptades per l'Ajuntament de Creixell per la prevenció i la contenció del virus SARS-CoV-2 al nostre municipi.

Aquest divendres 13 de març de 2020 a les 13h. es constitueix la Comissió sobre el risc epidemiològic de l’Ajuntament de Creixell

Friday 13 March 2020

 

DECRET.-

ANTECEDENTS.-

Davant la situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid-19 (SARS-CoV2) per part de la Generalitat s’ha activat el PROCICAT (Pla d'actuació per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc) fruit del qual hi ha tot una sèrie d’actuacions preventives per tal de controlar la malaltia.

Per tal d’aplicar el que es preveu a l’acord de Govern de la Generalitat, així com evitar aquesta propagació al nostre municipi, com a mesura preventiva, es considera adequat resoldre sobre l’actuació corresponent.

FONAMENTS.-

Article 21.1. k) de la llei 7/85 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local.

COMPETÈNCIA.-

És competent per a l’adopció d’aquesta resolució l’Alcalde, d’acord amb el cartipàs municipal vigent a data d’avui.

Per això HE RESOLT:

PRIMER.- Constituir la Comissió sobre el risc epidemiològic de l’Ajuntament de Creixell a celebrar demà 13 de març de 2020 a les 13h.

Aquesta comissió estarà formada per:

- President: Alcalde de l’Ajuntament de Creixell.
- 1a Tinent d’Alcalde i regidora de Joventut, Ensenyament, Festes i Associacions.
- 2n Tinent d’Alcalde i regidor de Urbanisme i Personal.
- 3r Tinent d’Alcalde i regidora de Turisme, Comerç i Medi Ambient.
- La regidora de Benestar, Atenció Social, Sanitat i Gent Gran.
- La cap de l’agrupació per Creixell del PSC-PM, Montserrat Muñoz Madueño.
- El cap de l’agrupació per Creixell del PP, Sr. Jaime Serret Simó.
- El Secretari General de l’Ajuntament de Creixell.

SEGON.- Les funcions d’aquesta comissió seran redactar la proposta i actuació de totes aquelles actuacions que es considerin adequades en cas d’urgència per evitar i suprimir el risc epidemiològic existent.

TERCER.- Amb execució de l’acord de Govern de la Generalitat, que es dona per reproduït (tota la documentació es pot consultar a: http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici queden suspesos durant 15 dies a comptar de l’endemà de la present resolució (es a dir, entre el dia 12 de març i el dia 27 de març) tots els actes tant públics com privats, que s’organitzin a Creixell que tinguin un aforament superior a 100 persones, o inferior, però limitant l’aforament a un terç de la seva capacitat.

Aquesta suspensió temporal afecta més concretament a:

- Mercadet municipal així com medievals o multisectorials que es celebrin a Creixell.
- Espectacles culturals, festius o esportius en els equipaments municipals.

QUART.- També queden suspeses les següents activitats:

- Totalitat de les activitats públiques organitzades per l’Ajuntament de Creixell.
- Tancament de la Llar de jubilats “Sant Jaume” de Creixell.
- Tancament de la Biblioteca Pública de Creixell.
- Qualsevol activitat pública organitzada per l’Ajuntament de Creixell o en els seus equipaments o instal·lacions, inferior a 100 persones, quan no es pugui garantir el compliment de la restricció de l’aforament a una tercera part del mateix.

CINQUÈ.- Aquest decret podrà ser ampliat per futurs decrets en funció de l’evolució que tingui la pandèmia provocada pel Covid-19.

SISÈ.- Ordenar a la secretaria de l’Ajuntament que per aquest divendres dia 13 de març, presenti totes les actuacions necessàries per disminuir el risc de propagació del Covid-19 entre el personal existent a l’Ajuntament atenent les seves funcions.

L’Alcalde, que subscriu, RESOL aprovar íntegrament la proposta de resolució que antecedeix.

Així ho mana i firma el Sr. Alcalde, a Creixell a data de la signatura electrònica.

 
 

Accions del document