ANUNCI DE CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR MITJANÇANT ALGUNA DE LES FÒRMULES DE PROVISIÓ TEMPORAL PREVISTES A L’ARTICLE 48 DEL REIAL DECRET 128/2018, DE 16 DE MARÇ, EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ RESERVAT A FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL

L’Ajuntament de Creixell té la necessitat de cobrir de forma temporal i limitada en el temps el lloc de treball de Secretaria Intervenció, amb caràcter urgent i inajornable derivat de la comissió de serveis del seu titular

Friday 22 September 2023

US PODEU DESCARREGAR LA CONVOCATORIA I LES BASES  AQUÍ

 

ANUNCI DE CONVOCATÒRIA I BASES PER PROVEIR MITJANÇANT ALGUNA DE LES FÒRMULES DE PROVISIÓ TEMPORAL PREVISTES A L’ARTICLE 48 DEL REIAL DECRET 128/2018, DE 16 DE MARÇ, EL LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ RESERVAT A FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL, SUBESCALA SECRETARIA INTERVENCIÓ, CLASSE 3a, ENQUADRAT AL SUBGRUP A1, DE L’AJUNTAMENT DE CREIXELL (TARRAGONÈS).

L’Ajuntament de Creixell (Tarragonès) té la necessitat de cobrir de forma temporal i limitada en el temps el lloc de treball de Secretaria Intervenció, amb caràcter urgent i inajornable derivat de la comissió de serveis del seu titular, de conformitat amb el que preveu l’article 81.3 de la llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, mitjançant les fórmules de cobertura no definitiva establertes als articles 48 i següents del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Aquest lloc de treball té les característiques següents : 1.- Descripció del lloc de treball. Nom del lloc: Secretaria Intervenció, de classe 3a. Escala: Habilitació de caràcter nacional. Subescala: Secretaria Intervenció. Grup de classificació: A1. Nivell de destí: 26. Complement específic anual : 58.805,74€. 2.- Requisits de participació. Ser personal funcionari de carrera de l’Escala d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, de la Subescala de Secretaria Intervenció. 3.- Funcions del llocs de treball. Les funcions previstes a la normativa específica de l’Escala de personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, Subescala Secretaria Intervenció. Codi Validació: ACPCGHH9QQPNC9ME7RDE2YJLW Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4 4.- Forma d’ocupació del lloc. Per alguna de les formes de provisió temporal del lloc de treball previstes als articles 48 i següents del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. 5.- Durada. Temporal mentre que es mantingui la situació de no ocupació efectiva de la plaça pel seu titular, i pel cas de provisió temporal sota la forma de comissió de serveis, com a màxim 1 any, prorrogable si escau un any més. 6.- Termini de presentació de sol·licituds. Cinc dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Tauler d’Anuncis electrònic de la Corporació. 7.- Participació. Les persones FHN interessades caldrà que presentin la seva sol·licitud per prendre part en la convocatòria en el termini de cinc dies hàbils a comptar de l’endemà de la data de la publicació de l’anunci en el Tauler d’Anuncis electrònic de la Corporació. Es presentarà preferentment per via telemàtica, però també es podrà presentar i formalitzar a través del Registre General de l’Ajuntament o per qualsevol dels altres mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. Amb la sol·licitud es presentarà la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguin al·legar, així com l’opció per la forma de nomenament no definitiu, d’entre les que regulen els articles 48 a 51 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març. 8.- Adjudicació. Una vegada finalitzat el termini de presentació d’instàncies, s’emetrà un informe d’idoneïtat de cada aspirant, tenint en compte el següent barem de mèrits : A. Serveis previs. Codi Validació: ACPCGHH9QQPNC9ME7RDE2YJLW Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4 a. Per serveis prestats com a titular del lloc de treball de Secretaria Intervenció en Ajuntaments de classe tercera, amb nomenament de caràcter definitiu: 0,2 punts per mes treballat, fins a un màxim de 7 punts. b. Per serveis prestats en llocs de treball de Secretaria Intervenció en Ajuntaments de classe tercera, amb qualsevol tipus de nomenament no definitiu, però de dedicació plena (nomenament provisional o comissió de serveis) : 0,1 punts per mes treballat, fins a un màxim de 3 punts. L’acreditació d’aquests serveis haurà d’efectuar-se necessàriament mitjançant certificació emesa per la persona fedatària pública de l’Entitat o per la Direcció General d’Administració Local. A la certificació hauran de constar els elements necessaris per poder efectuar la valoració, específicament haurà de figurar el temps de servei, la categoria o vincle professional i la denominació de la plaça especificant la seva classificació. Per l’acreditació dels serveis prestats amb nomenament de caràcter definitiu serà necessari aportar, a més a més, l’acta de presa de possessió. Els membres que integren la Comissió de Valoració indicada en el punt 10è podran fer les comprovacions que considerin escaients als efectes de garantir la correcta valoració dels serveis prestats conforme a aquest apartat. B. Estudis i formació específica relacionada amb les funcions i tasques del lloc de treball : Fins a un màxim de 10 punts, d’acord amb el següent barem : a) Mestratges relacionats directament amb les funcions pròpies del lloc de treball a cobrir : fins a 1 punt per Mestratge, amb un màxim de 5 punts. b) Cursos i activitats formatives : es puntuarà fins un màxim de 5 punts els cursos que les persones FHN interessades acreditin i que tinguin relació amb les funcions a desenvolupar en el lloc de treball d’aquesta convocatòria. Només s’admetran i es valoraran els certificats acreditatius de la formació realitzada per la persona FHN interessada en els darrers 3 anys. Als efectes de valorar aquest mèrit caldrà aportar un Certificat de l’entitat on s’ha impartit l’activitat formativa on constin el número d’hores impartides. Cada activitat cursada o realitzada per la persona interessada es valorarà amb 0,25 punts. Els mestratges, cursos i activitats formatives que s’al·leguin com a mèrits han de ser acreditats mitjançant títols oficials o homologats, fent constar el centre emissor dels mateixos. En cas contrari no seran valorats. Codi Validació: ACPCGHH9QQPNC9ME7RDE2YJLW Verificació: https://creixell.eadministracio.cat/ Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4 C. Entrevista. Es podrà realitzar una entrevista, en el cas que es consideri oportú, per verificar el perfil professional de les persones candidates. La qualificació màxima podrà ser de fins a 5 punts, i en cap cas podrà ser diriment. La Comissió de Valoració emetrà un informe que inclourà una proposta motivada a favor d’una de les persones FHN candidates, i que serà elevat a l’Alcaldia. 9.- Comunicació al CSITAL. Es dona trasllat per mitjans electrònics (csitalcatalunya@csital.org) al Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya (CSITAL) d’aquest anunci perquè en doni publicitat en el seu web. 10.- Comissió de Valoració. La valoració i puntuació de les instàncies, declaració responsable i mèrits al·legats per les persones FHN interessades serà realitzada per una Comissió de Valoració presidida pel Secretari Interventor de l’Ajuntament, i integrada a més a més per dos Vocals, un FHN d’una Entitat de la Comarca, i l’altre Secretari Interventor del SAM, que assumirà la Secretaria del Tribunal. 11.- Valoració, Informe i Proposta. La Comissió de Valoració emetrà Informe valoratiu i d’idoneïtat de les persones FHN candidates, atenent el seu perfil i mèrits presentats. Aquest informe serà elevat a l’Alcaldia i contindrà una Proposta de sol·licitud a la DGAL Generalitat de nomenament o autorització de provisió no definitiva del lloc de treball convocat (nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació de funcions) en favor de la persona FHN candidata seleccionada. Creixell, a la data de signatura electrònica. L’Alcaldessa. Sra. Montserrat Múñoz Madue

Accions del document