REFORÇ D'ESTIU 2023 DELS EFECTIUS DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE CREIXELL

Atesa la necessitat de reforçar la plantilla de la policia local durant l’època estiuenca, i en previsió de noves vacants, es s'obre un procediment selectiu de nomenament d’aspirants a personal funcionari interí d’agents de reforç d’estiu,

Tuesday 04 July 2023

ALCALDIA

INFORMACIÓ

📢📢 REFORÇ D'ESTIU DE LA PLANTILLA DE LA POLICIA LOCAL DE CREIXELL 👮‍♂️👮‍♀️

L’Ajuntament de Creixell informa que, atesa la necessitat de reforçar la plantilla
de la policia local durant l’època estiuenca, i en previsió de noves vacants, es
vol disposar d’agents de reforç d’estiu.

És per això, que s’informa a tot aquell/a que pugui estar interessat/da, dels
criteris que han de regir el procediment selectiu de nomenament d’aspirants a
personal funcionari interí d’agents de reforç d’estiu, segons l’establert en el
sistema d’urgència i pel termini màxim legal, fins la convocatòria d’un nou
procés selectiu:

CRITERIS DE SELECCIÓ D’ASPIRANTS A NOMENAMENT COM A PERSONAL
FUNCIONARI INTERÍ PER REFORÇ D’ESTIU 2023, AGENTS DE POLICIA LOCAL,
ENQUADRADATS EN L’ESCALA D’ADMINISTRACIÓ ESPECIAL, SUBESCALA DE
SERVEIS ESPECIALS, ESCALA BÀSICA, GRUP DE TITULACIÓ C1, PEL SISTEMA
D’URGÈNCIA I PEL TERMINI MÀXIM D’URGÈNCIA.

Atesa la necessitat inajornable de proveir llocs de treball més les vacants que es
puguin produir d’agent de la Policia local interí, fins a la realització d’un nou procés
selectiu.

Atès que el servei de la Policia local és considerat com a servei essencial, i que es
ineludible cobrir les vacants per tal de garantir un servei continuat com és el de la
Policia local.

Atès que es consideren acreditades les causes de necessitat que exigeixen el
nomenament d’agents més les vacants que es puguin produir de policia local amb
caràcter d’interinitat.

Atès que concorren els requisits exigits pels articles 31, núm. 1 d) i 38 del Reglament
d’accés, promoció i mobilitat de les policies local de Catalunya, aprovat per Decret
233/2002, de 25 de setembre, que desenvolupa allò previst a l’article 10.1 d) de
l’EBEP.

Es publica aquest anunci per informar per a la cobertura dels llocs de treball vacants
de curta durada per reforçar l’estiu.

Requisits:👇

a) Tenir ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

b) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o una altra d’equivalent o superior.

c) Edat: Tenir complerts 18 anys i no excedir, de l’edat màxima de jubilació forçosa.

d) No haver estat condemnat per cap delicte. No estar inhabilitat per a l’exercici de les
funcions públiques ni estar separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap
administració pública. Serà aplicable, tanmateix, el benefici de la rehabilitació, sempre
que l’aspirant ho acrediti mitjançant el corresponent document oficial.

e) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que
impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.

f) Estar en possessió dels permisos de conduir B.

g) Compromís de prestar jurament o promesa com ho estableix l’article 6 de la Llei
16/91 de 10 de juliol de les Policies Locals de Catalunya.

Presentació de les sol·licituds mitjançant la Seu electrònica: 👉 www.creixell.cat
o al Registre General d'Entrades de l’OAC de l'Ajuntament de Creixell.

Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de:
- Currículum vitae de l’aspirant.
- Fotocòpia del DNI.
- Fotocòpia acreditativa d’estar en possessió de coneixements de llengua catalana de
nivell B o superior.
- Fotocòpies dels títols i permisos exigits als apartats b) i f).

La no presentació de la documentació requerida o fer-ho de manera incomplerta,
representarà l’exclusió del procediment.

La selecció es farà mitjançant valoració del currículum dels aspirants que s’hagin
presentat a la referida Seu electrònica – Registre General d’Entrades.

Accions del document