RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR DE CREIXELL

S’obre un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la inserció d’aquest Edicte al BOPT, per a les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals, ho sol·licitin per escrit a aquesta alcaldia. Al BOPT s'ha publicat en data 20/10/2022

Thursday 20 October 2022

RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE/JUTGESSA DE PAU TITULAR DE CREIXELL

S’ha de renovar el càrrec de JUTGE/JUTGESSA DE PAU TITULAR de Creixell

Per tal motiu, s’obre un termini de vint dies hàbils a comptar de l’endemà de la inserció d’aquest Edicte al BOPT, per a les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals, ho sol·licitin per escrit a aquesta alcaldia.

El Butlletí Oficial de la Província de Tarragona https://dipta.cat/ebop  ha publicat l’anunci d’aquesta convocatòria avui dijous 20 d’octubre de 2022.

A la secretaria de l’ajuntament de Creixell, de dilluns a divendres de 9h a 14h, es pot examinar l’expedient i sol·licitar la informació que calgui.

Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal.
Al capdavant del jutjat de pau hi ha el jutge o jutgessa de pau, que és escollit per l'ajuntament del municipi i nomenat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per un període 4 anys. Per ser jutge de pau només cal ser major d'edat, tenir la nacionalitat espanyola i no estar immers en cap causa d'incapacitat, ni d'incompatibilitat per a l'exercici de les funcions jurisdiccionals (s'exceptuen les relatives a l'exercici d'activitats professionals o mercantils).

Per ser jutge de pau no fa falta ser llicenciat en dret.

Hi ha jutjat de pau a tots els municipis on no hi ha jutjat de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau són òrgans unipersonals amb jurisdicció al terme municipal.

Accions del document