SOBRE LES AUS D'AUTOCONSUM I SOBRE LA NOVA GRIP AVIÀRIA, INFORMACIÓ DE MESURES

Us comuniquem la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida). En data 4 de gener de 2022 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1 i en la mateixa data s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).

Tuesday 11 January 2022

Us comuniquem la confirmació d’un focus d’Influença Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) H5N1 en aus salvatges a les mitjanes del riu Segre, al municipi de Soses, Segrià (Lleida).

 

En data 4 de gener de 2022 el Laboratori Central de Veterinària d’Algete ha confirmat la detecció del virus d’IAAP H5N1 i en la mateixa data s’ha fet la corresponent notificació al Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació a través del RASVE (Red de Alerta Sanitaria Veterinaria).

 

Es tracta de 4 cignes i una cigonya localitzades pels Agents Rurals el passat 22 de desembre a les mitjanes del riu Segre al municipi de Soses, fruit de la intensificació de la vigilància passiva del Programa de Vigilància de la Influença Aviària a Catalunya.  Aquestes van ser traslladades al Centre de Recuperació de Fauna de Vallcalent on es van prendre mostres i posteriorment van ser enviades per a la seva anàlisi al CReSA.

 

En tractar-se d’aus salvatges, la detecció d’IAAP no implica modificacions en l’estatus sanitari del país respecte la IA, per tant tot el territori de Catalunya manté l’estatus de lliure d’Influença Aviària i els Països Membre de la OIE no poden imposar restriccions al comerç de les aus de corral i els seus productes.

 

Tanmateix, tot i que no és una mesura sanitària obligatòria en aquest cas, com a mesura de precaució s’ha establert  una zona de control (3 km) i una zona de seguiment (10 km) al voltant de la localització de les aus salvatges positives. Els Serveis Veterinaris Oficials del DACC, han realitzat visites de control a totes les explotacions d’aus de corral ubicades en aquestes zones per tal de comprovar-ne les mesures de bioseguretat i realitzar vigilància passiva.

 Important: no existeix cap restricció de moviment a les explotacions ni del municipi afectat ni propers.

 Tenint en compte la confirmació de presència d’IAAP H5N1 a Catalunya i la situació de la malaltia amb presència del virus en explotacions domèstiques a Portugal i al sud de França, des del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació es considera el risc d’introducció i circulació del virus de la IAAP, especialment el subtipus H5N1, a Espanya com a molt alt en zones d’especial risc i alt en zones d’especial vigilància, per aquest motiu s’ha decidit equiparar les mesures de bioseguretat aplicades a les zones d’especial risc, annex II (article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006) a les zones d’especial vigilància, annex III, de tot el territori. Addicionalment, des del Servei de Prevenció en Salut Animal del DACC,  restem pendents que en els propers dies, es publiqui una resolució per la qual aquestes mesures es faran extensives a totes les explotacions avícoles del territori de Catalunya:

  

Mesures ZER i ZEV (article 5.1 APA/2442/2006)

Prohibició ús d'aus dels ordres Anseriformes i Charadriiformes com a reclams de caça

Prohibició cria d’ànecs i oques conjuntament amb altres especies d'aus de corral

Prohibició de la producció i manteniment d'aus de corral a l'aire lliure ( es pot autoritzar si disposa de sistema per evitar entrada d'aus silvestres prèvia sol·licitud)

Prohibició de donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits on hi puguin accedir aus silvestres (excepte si estan tractats de manera que garanteixi la inactivació del virus de la IA)

Els dipòsits d'aigua situats a l'exterior necessaris per motius de benestar animal quedaran suficientment protegits contra les aus aquàtiques silvestres

Prohibida la presència d'aus de corral o altres tipus d'aus captives en centres de concentració d'animals (definits a l'article 3.7 de la Llei 8/2003)

 

 

Hem sol·licitat també la col·laboració del cos d’Agents Rurals per tal d’intensificar la vigilància passiva en aus salvatges a ambdues zones.

 

Arran d’aquesta situació, us recordem la importància per part dels ajuntaments a instar a tots els particulars que mantenen aus de corral per autoconsum,  que comuniquin aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent.

 

Així mateix, us recordem la necessitat de que feu divulgació a la ciutadania dels requeriments d’aquestes granges i de la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

 

Es considera sospita d’IAAP l’aparició d’algun dels següents signes:

 

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.                                                                                
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.  
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviar (tos, esternuts, llagrimeig, descarrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).  

 

 

Us adjuntem el tríptic informatiu de les explotacions d’autoconsum.

 

Accions del document